Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

 

Ak ste na týchto stránkach, ste našim zákazníkom a hoci sa snažíme robiť veci najlepšie ako vieme, zrejme sa niečo nepodarilo, ale rozhodne sa pokúsime vybaviť Vašu reklamáciu k Vašej úplnej spokojnosti. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste si u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie.

 

Záručná doba a reklamácia tovaru

 

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode slovensky.in je štandardne 24 mesiacov. Pri potravinovom sortimente (produkty ako káva, čaj alebo iné trvanlivé pochutiny) je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu eshop@slovensky.in. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte mailom na eshop@slovensky.in. Reklamovaný tovar (ideálne až po mailovej dohode) zašlite prosím na adresu SLOVENSKY s.r.o., Radlinského 36/B, 81107 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako doporučenú zásielku s označením “reklamácia”. Reklamovaný tovar nám prosím nezasielajte s dobierkou, takúto zásielku nemôžeme prevziať a bude Vám vrátená späť. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a stručný popis dôvodov reklamácie. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a znášame náklady na dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník NEMÔŽE odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť “Uložiť súbor”. Následne stačí vyplniť a vytlačiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu SLOVENSKY s.r.o., Radlinského 36/B, 81107 Bratislava, odporúčame tovar zaslať ako doporučenú zásielku. Tovar nám prosím nezasielajte s dobierkou, takúto zásielku nemôžme prevziať a bude Vám vrátená späť. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.
Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar v stave umožňujúcom akceptáciu odstúpenia od zmluvy a vrátenia kúpnej ceny v celom rozsahu. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na eshop@slovensky.in. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Pevne veríme, že tento reklamačný poriadok nebudete často potrebovať
🙂

 

A prajeme príjemné nakupovanie!