Ochrana súkromia

Ochrana súkromia a osobných údajov

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu slovenky.in umiestnený na internetovej stránke www.slovensky.in (ďalej len “obchod”) je:

 

SLOVENSKY s.r.o.
Radlinského 36/B
81107 Bratislava
IČO: 47382538
DIČ: 2023857627
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo: 91608/B (ďalej len “SLOVENSKY”)

 

Vážime si a rešpektujeme Vaše súkromie natoľko, že nákup u nás nie je podmienený registráciou. Napriek tomu potrebujeme o Vás vedieť zopár základných informácií, aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby k Vašej spokojnosti. Niektoré z týchto údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Samozrejme sme týmto zákonom viazaní a preto dôsledne dodržujeme jeho ustanovenia pri získavaní, spracovávaní a používaní Vašich údajov.
Ak Vás tovar z našej ponuky oslovil natoľko, že si prajete záväzne ho objednať a/ alebo sa rozhodnete pre registráciu v našom obchode, je potrebné uviesť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko,
  • presná fakturačná adresa vrátane označenia krajiny (táto adresa bude uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná alebo chcete tovar poslať ako darček priamo obdarovanému)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako podnikateľ a nákup si chcete uplatniť ako výdavok/ náklad, potrebujeme tieto ďalšie údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/ IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

 

Pri dokončovaní objednávky mate jednoduchú možnosť registrovať sa ako zákazník, a to zvolením použivateľského mena a hesla. Ak túto možnosť využijete, sú vyplnené údaje uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli pri každej návšteve vyplňovať nanovo. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení do sekcie “Môj účet”. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude bezodkladne deaktivované.

 

Dôsledne Vás upozorňujeme, aby ste v našom obchode nezadávali žiadne prístupové informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch a to ani formou poznámok, či komentárov. Všetky nami ponúkané formy elektronického bankovníctva sú realizované na špeciálne zabezpečených serveroch ČSOB WebPay, PayPal alebo priamo na stránkach Vašej banky. Pri realizácii platieb týmito spôsobmi sú nám poskytnuté jedine informácie o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a prípadne vrátiť). Akékoľvek ďalšie údaje sú pre nás absolútne nedostupné.
Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli).
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie) a v ojedinelých prípadoch banky (v prípade nemožnosti identifikovať platbu bez VS je banke potrebné poskytnúť Vaše meno). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu. V prípade potreby oznámiť tretej strane štatistické údaje o návštevnosti, obrate a pod. smieme tieto poskytnúť výlučne v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.
Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je SLOVENSKY oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že SLOVENSKY nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.